SoundCloud Instagram Pinterest Youtube Twitter Google Plus Facebook
ورود
ثبت نام
عکسهایی از اعلام نتایج شب اجرای چهارم. در این مجموعه عکسهایی از آماده شدن هنرجوها برای حضور روی صحنه، اجرای آهنگ گروهی و آقای شهرام شب پره را خواهیم دید.
عکسهایی از اعلام نتایج شب اجرای چهارم. در این مجموعه عکسهایی از آماده شدن هنرجوها برای حضور روی صحنه، اجرای آهنگ گروهی و آقای شهرام شب پره را خواهیم دید.
عکسهایی از اعلام نتایج شب اجرای چهارم. در این مجموعه عکسهایی از آماده شدن هنرجوها برای حضور روی صحنه، اجرای آهنگ گروهی و آقای شهرام شب پره را خواهیم دید.
عکسهای گرفته شده در اجرای زنده شب چهارم و تمرینات هنرجوها در طول هفته.

قسمت اول

1
0

منتخبی از عکس های آزمون صدا

منتخبی از عکس های آزمون صدا

منتخبی از عکس های آزمون صدا

منتخبی از عکس های آزمون صدا

منتخبی از عکس های آزمون صدا

منتخبی از عکس های آزمون صدا

قسمت دوم

1
0

عکسهای قسمت دوم هنرجویان و استادان آکادمی در اولین روز آموزش

عکسهای قسمت دوم هنرجویان و استادان آکادمی در اولین روز آموزش

عکسهای قسمت دوم هنرجویان و استادان آکادمی در اولین روز آموزش

عکسهای قسمت دوم هنرجویان و استادان آکادمی در اولین روز آموزش

عکسهای قسمت دوم هنرجویان و استادان آکادمی در اولین روز آموزش

عکسهای قسمت دوم هنرجویان و استادان آکادمی در اولین روز آموزش

قسمت سوم

1
0

عکسهای قسمت سوم هنرجویان و استادان آکادمی در برای آماده شدن برای اجرا در کلاب کوکو در لندن

عکسهای قسمت سوم هنرجویان و استادان آکادمی در برای آماده شدن برای اجرا در کلاب کوکو در لندن

عکسهای قسمت سوم هنرجویان و استادان آکادمی در برای آماده شدن برای اجرا در کلاب کوکو در لندن

عکسهای قسمت سوم هنرجویان و استادان آکادمی در برای آماده شدن برای اجرا در کلاب کوکو در لندن

عکسهای قسمت سوم هنرجویان و استادان آکادمی در برای آماده شدن برای اجرا در کلاب کوکو در لندن

عکسهای قسمت سوم هنرجویان و استادان آکادمی در برای آماده شدن برای اجرا در کلاب کوکو در لندن

قسمت چهارم

1
0

اجرای زنده در کلاب کوکو در لندن

اجرای زنده در کلاب کوکو در لندن

اجرای زنده در کلاب کوکو در لندن

اجرای زنده در کلاب کوکو در لندن

اجرای زنده در کلاب کوکو در لندن

اجرای زنده در کلاب کوکو در لندن

قسمت پنجم

1
0

حضور اسفندیار منفردزاده در جمع بچه های آکادمی و آماده شدن و ویدیو کلیپ اشی مشی

حضور اسفندیار منفردزاده در جمع بچه های آکادمی و آماده شدن و ویدیو کلیپ اشی مشی

حضور اسفندیار منفردزاده در جمع بچه های آکادمی و آماده شدن و ویدیو کلیپ اشی مشی

حضور اسفندیار منفردزاده در جمع بچه های آکادمی و آماده شدن و ویدیو کلیپ اشی مشی

حضور اسفندیار منفردزاده در جمع بچه های آکادمی و آماده شدن و ویدیو کلیپ اشی مشی

حضور اسفندیار منفردزاده در جمع بچه های آکادمی و آماده شدن و ویدیو کلیپ اشی مشی

قسمت ششم

1
0

اجرا در مقابل اساتید و مشخص شدن چهار نفری که از آکادمی خارج خواهند شد.

اجرا در مقابل اساتید و مشخص شدن چهار نفری که از آکادمی خارج خواهند شد.

اجرا در مقابل اساتید و مشخص شدن چهار نفری که از آکادمی خارج خواهند شد.

اجرا در مقابل اساتید و مشخص شدن چهار نفری که از آکادمی خارج خواهند شد.

اجرا در مقابل اساتید و مشخص شدن چهار نفری که از آکادمی خارج خواهند شد.

اجرا در مقابل اساتید و مشخص شدن چهار نفری که از آکادمی خارج خواهند شد.

قسمت هفتم

1
0

تمرینات در قسمت هفتم برای آهنگ امسال آکادمی

تمرینات در قسمت هفتم برای آهنگ امسال آکادمی

تمرینات در قسمت هفتم برای آهنگ امسال آکادمی

تمرینات در قسمت هفتم برای آهنگ امسال آکادمی

تمرینات در قسمت هفتم برای آهنگ امسال آکادمی

تمرینات در قسمت هفتم برای آهنگ امسال آکادمی

قسمت هشتم

1
0

گپ خودمونی هنرجوها با خانم گوگوش

گپ خودمونی هنرجوها با خانم گوگوش

گپ خودمونی هنرجوها با خانم گوگوش

گپ خودمونی هنرجوها با خانم گوگوش

گپ خودمونی هنرجوها با خانم گوگوش

گپ خودمونی هنرجوها با خانم گوگوش

اجرای زنده شب اول

1
0

در قسمت نهم، هنرجوها آهنگهای انفرادی خود را اجرا می کنند و منتظر رای های شما خواهند بود.

در قسمت نهم، هنرجوها آهنگهای انفرادی خود را اجرا می کنند و منتظر رای های شما خواهند بود.

در قسمت نهم، هنرجوها آهنگهای انفرادی خود را اجرا می کنند و منتظر رای های شما خواهند بود.

در قسمت نهم، هنرجوها آهنگهای انفرادی خود را اجرا می کنند و منتظر رای های شما خواهند بود.

در قسمت نهم، هنرجوها آهنگهای انفرادی خود را اجرا می کنند و منتظر رای های شما خواهند بود.

در قسمت نهم، هنرجوها آهنگهای انفرادی خود را اجرا می کنند و منتظر رای های شما خواهند بود.

اعلام نتایج شب اول

اجرای زنده شب دوم

1
0

عکس های شب دوم اجرای زنده از ساعاتی قبل از اجرا تا انتهای مراسم.

عکس های شب دوم اجرای زنده از ساعاتی قبل از اجرا تا انتهای مراسم.

عکس های شب دوم اجرای زنده از ساعاتی قبل از اجرا تا انتهای مراسم.

عکس های شب دوم اجرای زنده از ساعاتی قبل از اجرا تا انتهای مراسم.

عکس های شب دوم اجرای زنده از ساعاتی قبل از اجرا تا انتهای مراسم.

عکس های شب دوم اجرای زنده از ساعاتی قبل از اجرا تا انتهای مراسم.

اعلام نتایج شب دوم

1
0

عکس های اعلام نتایج شب دوم اجرای زنده شامل آماده شدن هنرجوها، اجرای گروهی و لحظات اعلام نتایج.

عکس های اعلام نتایج شب دوم اجرای زنده شامل آماده شدن هنرجوها، اجرای گروهی و لحظات اعلام نتایج.

عکس های اعلام نتایج شب دوم اجرای زنده شامل آماده شدن هنرجوها، اجرای گروهی و لحظات اعلام نتایج.

عکس های اعلام نتایج شب دوم اجرای زنده شامل آماده شدن هنرجوها، اجرای گروهی و لحظات اعلام نتایج.

عکس های اعلام نتایج شب دوم اجرای زنده شامل آماده شدن هنرجوها، اجرای گروهی و لحظات اعلام نتایج.

عکس های اعلام نتایج شب دوم اجرای زنده شامل آماده شدن هنرجوها، اجرای گروهی و لحظات اعلام نتایج.

اجرای زنده شب سوم

1
0

عکسهای تمرینات در طول هفته و اجرای زنده شب سوم با حضور شش هنرجوی باقی مانده در آکادمی.

عکسهای تمرینات در طول هفته و اجرای زنده شب سوم با حضور شش هنرجوی باقی مانده در آکادمی.

عکسهای تمرینات در طول هفته و اجرای زنده شب سوم با حضور شش هنرجوی باقی مانده در آکادمی.

عکسهای تمرینات در طول هفته و اجرای زنده شب سوم با حضور شش هنرجوی باقی مانده در آکادمی.

عکسهای تمرینات در طول هفته و اجرای زنده شب سوم با حضور شش هنرجوی باقی مانده در آکادمی.

عکسهای تمرینات در طول هفته و اجرای زنده شب سوم با حضور شش هنرجوی باقی مانده در آکادمی.

اعلام نتایج شب سوم

1
0

عکسهای مربوط به اعلام نتایج شب سوم اجرای زنده که به خارج شدن دلسا از آکادمی انجامید.

عکسهای مربوط به اعلام نتایج شب سوم اجرای زنده که به خارج شدن دلسا از آکادمی انجامید.

عکسهای مربوط به اعلام نتایج شب سوم اجرای زنده که به خارج شدن دلسا از آکادمی انجامید.

عکسهای مربوط به اعلام نتایج شب سوم اجرای زنده که به خارج شدن دلسا از آکادمی انجامید.

عکسهای مربوط به اعلام نتایج شب سوم اجرای زنده که به خارج شدن دلسا از آکادمی انجامید.

عکسهای مربوط به اعلام نتایج شب سوم اجرای زنده که به خارج شدن دلسا از آکادمی انجامید.

اجرای زنده شب چهارم

1
0

عکسهای گرفته شده در اجرای زنده شب چهارم و تمرینات هنرجوها در طول هفته.

عکسهای گرفته شده در اجرای زنده شب چهارم و تمرینات هنرجوها در طول هفته.

عکسهای گرفته شده در اجرای زنده شب چهارم و تمرینات هنرجوها در طول هفته.

عکسهای گرفته شده در اجرای زنده شب چهارم و تمرینات هنرجوها در طول هفته.

عکسهای گرفته شده در اجرای زنده شب چهارم و تمرینات هنرجوها در طول هفته.

عکسهای گرفته شده در اجرای زنده شب چهارم و تمرینات هنرجوها در طول هفته.

اعلام نتایج شب چهارم

1
0

عکسهایی از اعلام نتایج شب اجرای چهارم. در این مجموعه عکسهایی از آماده شدن هنرجوها برای حضور روی صحنه، اجرای آهنگ گروهی و آقای شهرام شب پره را خواهیم دید.

عکسهایی از اعلام نتایج شب اجرای چهارم. در این مجموعه عکسهایی از آماده شدن هنرجوها برای حضور روی صحنه، اجرای آهنگ گروهی و آقای شهرام شب پره را خواهیم دید.

عکسهایی از اعلام نتایج شب اجرای چهارم. در این مجموعه عکسهایی از آماده شدن هنرجوها برای حضور روی صحنه، اجرای آهنگ گروهی و آقای شهرام شب پره را خواهیم دید.

عکسهایی از اعلام نتایج شب اجرای چهارم. در این مجموعه عکسهایی از آماده شدن هنرجوها برای حضور روی صحنه، اجرای آهنگ گروهی و آقای شهرام شب پره را خواهیم دید.

عکسهایی از اعلام نتایج شب اجرای چهارم. در این مجموعه عکسهایی از آماده شدن هنرجوها برای حضور روی صحنه، اجرای آهنگ گروهی و آقای شهرام شب پره را خواهیم دید.

عکسهایی از اعلام نتایج شب اجرای چهارم. در این مجموعه عکسهایی از آماده شدن هنرجوها برای حضور روی صحنه، اجرای آهنگ گروهی و آقای شهرام شب پره را خواهیم دید.

اجرای زنده شب پنجم

1
0

عکسهای تمرینات هنرجوها با شهرام شب پره و اجرای آنها در شب پنجم.

عکسهای تمرینات هنرجوها با شهرام شب پره و اجرای آنها در شب پنجم.

عکسهای تمرینات هنرجوها با شهرام شب پره و اجرای آنها در شب پنجم.

عکسهای تمرینات هنرجوها با شهرام شب پره و اجرای آنها در شب پنجم.

عکسهای تمرینات هنرجوها با شهرام شب پره و اجرای آنها در شب پنجم.

عکسهای تمرینات هنرجوها با شهرام شب پره و اجرای آنها در شب پنجم.

اعلام نتایج شب پنجم

1
0

اعلام نتایج شب پنجم و حضور آقای فرامرز اصلانی.

اعلام نتایج شب پنجم و حضور آقای فرامرز اصلانی.

اعلام نتایج شب پنجم و حضور آقای فرامرز اصلانی.

اعلام نتایج شب پنجم و حضور آقای فرامرز اصلانی.

اعلام نتایج شب پنجم و حضور آقای فرامرز اصلانی.

اعلام نتایج شب پنجم و حضور آقای فرامرز اصلانی.

اجرای زنده شب فینال

1
0

اجرای شب فینال و عکسهای تمرینات با آقای فرامرز اصلانی، اجرای گروهی و انفرادی هر هنرجو.

اجرای شب فینال و عکسهای تمرینات با آقای فرامرز اصلانی، اجرای گروهی و انفرادی هر هنرجو.

اجرای شب فینال و عکسهای تمرینات با آقای فرامرز اصلانی، اجرای گروهی و انفرادی هر هنرجو.

اجرای شب فینال و عکسهای تمرینات با آقای فرامرز اصلانی، اجرای گروهی و انفرادی هر هنرجو.

اجرای شب فینال و عکسهای تمرینات با آقای فرامرز اصلانی، اجرای گروهی و انفرادی هر هنرجو.

اجرای شب فینال و عکسهای تمرینات با آقای فرامرز اصلانی، اجرای گروهی و انفرادی هر هنرجو.

اعلام نتایج شب فینال

1
0

عکسهای شب نهایی که در آن برنده سومین دوره آکادمی موسیقی گوگوش مشخص شد.

عکسهای شب نهایی که در آن برنده سومین دوره آکادمی موسیقی گوگوش مشخص شد

عکسهای شب نهایی که در آن برنده سومین دوره آکادمی موسیقی گوگوش مشخص شد

عکسهای شب نهایی که در آن برنده سومین دوره آکادمی موسیقی گوگوش مشخص شد

عکسهای شب نهایی که در آن برنده سومین دوره آکادمی موسیقی گوگوش مشخص شد

عکسهای شب نهایی که در آن برنده سومین دوره آکادمی موسیقی گوگوش مشخص شد

شبکه تلویزیونی مرجان. کلیه حقوق محفوظ می باشد © Designed & Developed by AVAMAE